تنوع طلبی و تاثیر آن در اعتیاد به مواد مخدر... چهارشنبه هشتم شهریور ۱۳۹۱ 22:8
یک روانشناس گفت: بسیاری از معتادان به دنبال تجربه لذت‌ھای مختلفی به گونه‌ھای متفاوت ھستند و اصطلاحاً ازشاخه‌ای به شاخه دیگر می‌پرند.
حسین ابراھیمی مقدم روانشناس و مدیر گروه روانشناسی دانشگاه اظھار داشت: افرادی که به سمت مواد مخدر می‌روند را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد.
دسته‌ای از آن‌ھا اختلال شخصیت ضد اجتماعی دارند که معمولاً با ھنجارشکنی خود را نشان می‌دھد و ھمیشه سعی می‌کنند کارھایی انجام دھند که با عرف و ھنجار و اجتماع متفاوت باشد و لذت در آن‌ھا ھم لذت‌ھای متفاوتی است و ھمچنین رفتارھای آن‌ھا نیز با قوانین جامعه ناسازگاری دارد.

وی در ادامه گفت: دسته دیگر کسانی ھستند که در دوران کودکی خود عمدتاً داشته عزیز، با ارزش و دوست داشتنی را از دست داده‌اند یا ترس از دست دادن دارند.

ابراھیمی مقدم در ادامه و در ارتباط با این موضوع تاکید کرد: چنین مسایلی باعث می‌شود فرد به دنبال جایگزین باشد و به ھمین خاطر شاھد خواھیم بود که دایماً به دنبال مسایل مختلف ھستند تا خلاھای درونی خود را پرکنند.

این روانشناس ادامه داد: دسته بعدی کسانی ھستند که ھیجان‌ھای بالایی دارند و این ھیجان‌ھای زیاد منجر می‌شود که به دنبال کارھای مختلف و روش‌ھای متفاوتی برای ارضای خود باشند. مسلماً در جوامعی که فکری برای ھیجان چنین افرادی نشده باشد، شاھد چنین مسایلی خواھیم بود.

ابراھیمی مقدم با اشاره به وجود تنوع طلبی و تاثیرگذاری آن در ایجاد چنین مساله‌ای اظھار داشت: میل افراد به تنوع طلبی و تاثیر آن در گرایش افراد به اعتیاد به مواد مخدر و خصوصا مواد صنعتی در مرحله آخر قرار دارد.

وی در پایان تصریح کرد: بنابراین شاھد خواھیم بود که بسیاری از معتادان به دنبال تجربه لذت‌ھای مختلف به گونه‌ای متفاوت ھستند و اصطلاحاً از شاخه‌ای به شاخه دیگر می‌پرند. ولی معمولاً شاخه آخر ھمین جاست به این خاطر که درصورت درگیری با چینن مواردی، عمدتاً ھیچ راه بازگشتی وجود نخواھد داشت و در خیلی از مواقع اعتیاد آنھا ھمچنان پابرجا خواھد ماند.
نوشته شده توسط روابط عمومی  | لینک ثابت |